The Fine Art Building (Front View)

Kuwata, Shozaburo (ed).: Dai yonkai naikoku kangyo hakurankai shashin (1895)

Larger