Color Print of the Overall Venue

Hoensha, Kiyochika.: Naikoku kangyo hakurankai no zu (1877)

Larger