Japanese Garden and Shinto Shrine

Hakurankai kurabu (ed).: 【Kaigai hakurankai honpo sando shiryo】 (1928)

Larger