Hand Reeling Machine and Bobbin Winding Machine Exhibited by Yashichi Taniai

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview