Oil Extraction Machine Exhibited by Yoheiji Niida

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview