Tobacco Cutting Machine Exhibited by Eikichi Soga

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview