Ice Making Machine Exhibited by Yoshizo Owada

Meiji junen naikoku kangyo hakurankai shuppin kaisetu v.10 (1878)

Preview