Night View of the Main Entrance and Sekaigatsuji (World's Street)

Takagi, Hidetaro.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai (1903)

Preview