Photograph of Overall View

Takagi, Hidetaro.: Dai gokai naikoku kangyo hakurankai (1903)

Preview