Color Print Depicting the Opening Ceremony

Yoshu, Hashimoto, Naoyoshi.: Naikoku kangyo hakurankai kaijo goshiki no zu (1877)

Preview