[Shinkenpo Soan Shusei ni kansuru Kaidan no Ken (Dainiji Daisanji Oyobi Daiyoji), Yoko no Ichibu Teisei no Sato Kejisu Kaidan no Oboe](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.