Portrait of Mochizuki, Kotaro(Photo no.1) - Larger image

Source:Gendai Daihyoteki Jimbutsu Shashin Meikan Seijikahen vol.2

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Mochizuki, Kotaro

National Diet Library, Japan