Portrait of Koyama, Shoju(Photo no.1) - Larger image

Source:Gendai Daihyoteki Jimbutsu Shashin Meikan Seijikahen vol.1

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Koyama, Shoju

National Diet Library, Japan