Portrait of Kadono, Ikunoshin(Photo no.1) - Larger image

Source:Kadono Ikunoshin Sensei Jiseki Bunshu

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Kadono, Ikunoshin

National Diet Library, Japan