Portrait of Tsuji, Shinji(Photo no.1) - Larger image

Source:Shinsho Sensei Sekishakuroku

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Tsuji, Shinji

National Diet Library, Japan