Portrait of Otsu, Jun'ichiro(Photo no.1) - Larger image

Source:Meishi no Shonen Jidai : Shinjin Kokki Kantohen

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Otsu, Jun'ichiro

National Diet Library, Japan