Portrait of Koizumi, Matajiro(Photo no.1) - Larger image

Source:Meishi no Shonen Jidai : Shinjin Kokki Kantohen

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Koizumi, Matajiro

National Diet Library, Japan