Portrait of Wada, Tsunashiro(Photo no.1) - Larger image

Source:Ko Wada Ishiro Kun Tsuitokai Kiji

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Wada, Tsunashiro

National Diet Library, Japan