Portrait of Yoshino, Shinji(Photo no.1) - Larger image

Source:22nin no Seijika

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Yoshino, Shinji

National Diet Library, Japan