Portrait of Ichiki, Kitokuro(Photo no.1) - Larger image

Source:Ichiki Sensei Kaikoroku

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Ichiki, Kitokuro

National Diet Library, Japan