Portrait of Yoshida, Shigeru(Photo no.1) - Larger image

Source:Rekidai Shusho tou Shashin

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Yoshida, Shigeru

National Diet Library, Japan