Portrait of Matsudaira, Katamori(Photo no.2) - Larger image

Source:Bakumatsu Meiji Bunka Hensenshi

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Matsudaira, Katamori

National Diet Library, Japan