Portrait of Kuroda, Seiki(Photo no.1) - Larger image

Source:Bakumatsu Meiji Taisho Kaiko 80nenshi vol.12

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Kuroda, Seiki

National Diet Library, Japan