Portrait of Araki, Sadao(Photo no.1) - Larger image

Source:Yukoku Shishiden : Gunjin Chokuyu Hotai 50shunen Kinen Kokunan Dakai Jiriki Kosei

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Araki, Sadao

National Diet Library, Japan