Portrait of Akiyama, Yoshifuru(Photo no.1) - Larger image

Source:Shogun Akiyama Yoshifuru : Denki Shosetsu

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Akiyama, Yoshifuru

National Diet Library, Japan