Portrait of Matsudaira, Yoshinaga(Photo no.1) - Larger image

Source:Kinsei Meishi Shashin vol.2

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Matsudaira, Yoshinaga

National Diet Library, Japan