Portrait of Takahashi, Korekiyo(Photo no.2) - Larger image

Source:Gendai Daihyoteki Jinbutsu Shashin Meikan Statesman ver. vol.1

Portraits of Modern Japanese Historical Figures > Takahashi, Korekiyo

National Diet Library, Japan