Yume monogatari. (Bojutsu yume monogatari)

By Takano Choei. Ms. 1 v. <Mitsukuri Genpo, Rinsho documents, 84>

 • Image 007-001
 • Image 007-002
 • Image 007-003
 • Image 007-004
 • Image 007-005
 • Image 007-006
 • Image 007-007
 • Image 007-008
 • Image 007-009
 • Image 007-010
 • Image 007-011
 • Image 007-012
 • Image 007-013
 • Image 007-014
 • Image 007-015
 • Image 007-016
 • Image 007-017
 • Image 007-018