Gozen kashi hiden sho.

Edited by Umemura Ichirobei. Kyoto: Umemura Suigyokudo, 1718. 1 v. <159-74 >

Lerger