Shiboruto e shozo sakuyo mokuroku.

By Ito Keisuke. Autograph. 1 v. <寄別11-47 >