Hakko shoran. Shoko.

Edited and tr. by Mitsukuri Genpo. Autograph. 1 v. <Mitsukuri Genpo, Rinsho documents, 14>

Lerger