Soken kisho.

By Inaba Michitatsu. Naniwa: Onogi Ichibei, etc., 1781. 7 v. <139-209>

Preview