Osaka shoko meikashu.

Osaka: Matsuoka Rihei, 1846. 1 v. <VF6-W4 >

Preview