Kaigun rekishi.

By Katsu Kaishu. Ms. 21 v. <Katsu Kaishu documents, 4>

Preview