[Rinji Hosei Chosakai ni Okeru Shimon Dai-ichigo "Kenpo no Kaisei ni Tomonai, Seitei Matawa Kaisei wo Hitsuyo to Suru Shuyona Horitsu ni Tsuite, Sono Hoan no Yoko wo Shimesaretai." ni Taisuru Toshins](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.