[Dai 90 Gikai Giketsugo ni Okeru Teikoku Kenpo Kaiseian Sumitsuin Shinsa Iinkai Kiroku - Hoseikyoku](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.