[Shinkenpo Soan Shusei ni kansuru Kaidan no Ken (Daigoji)](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.