[Shinkenpo Soan Shusei ni kansuru Kaidan no Ken (Dainiji Daisanji Oyobi Daiyoji)](Larger image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.