[Nijuichinen Sangatsu Hatsuka Sumitsuin ni okeru Shidehara Sori Daijin no Kenpo Soan ni Kansuru Setsumei Yoshi](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.