[Seifu no Kianseru Kenpo Kaiseian no Taiyo ni Tsuki Daitaiteki no Setsumei wo Kokoromuru Koto Hidari no Gotoshi](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.