[Kaisei Kenpo Shian Yoko, Takano Iwasaburo (Shinsei, Showa Nijuichinenn Nigatsugo Shosai)](Larger image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.