[Kiyose Ichiroshi no Kenpo Kaisei Joko Shiken (Horitsu Shinpo, Showa Nijunen Junigatsu Go Shosai, Doshi, "Kenpo Kaisei Rongi no Shoten" Yori Tekiroku)](Larger image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.