[Sori "Makuasa" Kaidan Yoshi, Sho Niju, Ju, Ju-san, Showa Nijunen Jugatsu Ju-ichinichi Shidehara Shusho Ni Soroshi Hyomeiseru "Makuasa" Iken](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.