[Jishuteki Sokketsuteki Shisakuno Kinkyu Juritsuni Kansuru Ken (Shian) Sei Ichi Niju Ju Kyu](Regular image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.