["Potsudamu" Sengen ni Motozuku Kenpo, Dofuzoku Horei Kaisei Yoten Miyazawa Toshiyoshi Kyoju Ko (Showa Niju-hachi Nen Ku Gatsu Niju-hachi Nichi okeru Gaimusho)](Larger image)
Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.