House of Peers Subcommittee on Revision of the Imperial Constitution
(Decision to form the subcommittee made on September 28, 1946)

Saneaya Hashimoto (Chairman)
Nagatake Asano
Nobutsune Oda
Saburo Yamada
Eiichi Makino
Seitaro Iida
Seiichi Shimoyama
Yasumaro Shimojo
Takeji Kawamura
Kenzo Takayanagi
Yoshiharu Tadokoro
Gaku Matsumoto
Toshiyoshi Miyazawa
Kiyoshi Asai
Yasaka Takagi

Source: Sato, Tatsuo and Sato, Isao. Nihonkoku kenpo seiritsushi [Making the Japanese Constitution: A History] vol.4. Tokyo: Yuhikaku, 1994

Copyright©2003-2004 National Diet Library All Rights Reserved.