Nippon Koto Takushoku Gakko (Japan Colonization School) building

Image “Nippon Koto Takushoku Gakko (Japan School of Colonization) building”